Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

 1. Administrator danych na podstawie art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: "GDPR") jest Health Academy s.r.o. IČ 05946514 z siedzibą pod adresem Zbraslavská 22/49, Praga 5, 159 00 (dalej: „administrator”).
 2. Dane kontaktowe administratora: adres: Health Academy s.r.o. Zbraslavská 22/49, Praha 5, 159 00 e-mail: Mgr. Kristýna Valentová kristyna.valentova@healthacademy.cz
 3.  Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do konkretnego identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator sieci lub jeden lub więcej określonych fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, umysłowych, ekonomicznych, kulturowych lub tożsamość społeczna tej osoby fizycznej.
 4. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

II. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, które Klient mu podał lub dane osobowe, które administrator uzyskał na podstawie realizacji zamówienia.
 2. Administrator przetwarza dane identyfikacyjne i kontaktowe Klienta oraz dane niezbędne do wykonania umowy.

III. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • wykonanie umowy pomiędzy Klientem a administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, dotyczy to przede wszystkim Danych Osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji konta, jak również udziału w konkursach i innych funkcjonalnościach, których zasady działania uregulowane są w formie regulaminu świadczenia danej usługi.
 • b) prawnie uzasadniony interes administratora polegający na świadczeniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu przesyłania wiadomości handlowych i newsletterów) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a). f) RODO,
 • c) subskrybując określony Newsletter jednocześnie Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w nim zawartych (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w związku z art. 4 pkt 11 RODO).

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest

 • realizacja zamówienia Klienta oraz realizacja praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy nim a administratorem; przy składaniu zamówienia wymagane są dane osobowe, które są niezbędne do skutecznej realizacji zamówienia (imię i nazwisko oraz adres, kontakt), podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy lub jej wykonanie,
 • wysyłanie wiadomości biznesowych i prowadzenie innych działań marketingowych.

3. Administrator nie podejmuje automatycznej indywidualnej decyzji w rozumieniu art. 22 RODO. Składając zamówienie lub zapisując się do newslettera Klient wyraził wyraźną zgodę na takie przetwarzanie.

IV. Okres przechowywania danych

1.

Administrator przechowuje dane osobowe:

 • przez czas niezbędny do wykonania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Kleintam, a administratorem oraz dochodzenia roszczeń z tych stosunków umownych (przez okres 15 lat od zakończenia stosunku umownego).
 • do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, maksymalnie 15 lat, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody.

2.

Po upływie okresu przechowywania administrator usuwa dane osobowe.

 

V. Odbiorcy danych osobowych

1.

Odbiorcami danych osobowych są osoby:

 • zaangażowane w dostawę towarów / usług / realizację płatności na podstawie umowy,,
 • świadczące usługi obsługi sklepu internetowego (Shoptet) oraz innych usług związanych z prowadzeniem sklepu internetowego,
 • świadczące usługi marketingowe.

2.

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (do kraju spoza UE) ani do organizacji międzynarodowej.

 

VI. Twoje prawa

1.

Na warunkach określonych w RODO Klient ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art.15 RODO,
 • prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO lub ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO.
 • prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO a
 • prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Akademii Zdrowia. S.r.o., Zbraslavská 22/49, Praga 5 lub e-mail administratora wymieniony w artykule III niniejszych warunków.

2.

Klientowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że zostało naruszone jego prawo do ochrony danych osobowych.

 

VII. Warunki ochrony danych osobowych

1.

Administrator oświadcza, że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.

2.

Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia repozytoriów danych oraz repozytoriów danych osobowych w formie papierowej, w szczególności poprzez hasła i program antywirusowy.

3.

Administrator oświadcza, że dostęp do danych osobowych mają tylko osoby przez niego upoważnione.

 

VIII. Postanowienia końcowe

1.

Wysyłając zamówienie z internetowego formularza zamówienia, Klient potwierdza, że zapoznał się z warunkami ochrony danych osobowych i akceptuje je w całości.

2.

Klient zgadza się na te warunki, zaznaczając swoją zgodę za pośrednictwem formularza online. Zaznaczając zgodę, potwierdza, że zapoznałeś się z warunkami ochrony danych osobowych i akceptuje je w całości..

3.

Administrator jest uprawniony do zmiany niniejszych warunków. Nowa wersja niniejszych warunków zostanie opublikowana na jej stronie internetowej, a jednocześnie nowa wersja niniejszych warunków zostanie wysłana na adres e-mail, który Klient podał administratorowi.

Warunki i zasady użytkownika
Top